Terug

Betaalmethoden

We hebben diverse methoden om te kunnen betalen. Hieronder een lijst van de betalingsmethoden die we hanteren. 

- iDEAL
- Vooruitbetaling per bank
- PayPal
- Creditcard (VISA, MasterCard, American Express, Maestro)
- Bancontact/ Mister Cash
- Giropay
- Klarna
- Apple Pay
- SprayPay
- Contant (Bij afhalen in winkel)
- VVV Giftcards

  • Het niet voldoen van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege het gevolg van de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper, ook die krachtens eventuele andere facturen.
  • Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en rente, en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen met dien verstande dat deze betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.
  • Onverminderd het hiervoor bepaalde behoudt de verkoper zich te allen tijde het recht om bij aflevering betaling(en) te vorderen c.q. waarborgen voor openstaande betalingen van andere lopende/ nog openstaande bestellingen, met name ingeval naar het oordeel van de verkoper het aan de koper verleende krediet te hoog is.
  • Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente 15% incassokosten over de openstaande hoofdsom verschuldigd vermeerderd met de verschuldigde BTW.
  • Bij gerechtelijke invordering waaronder faillissementsaanvraag blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
  • Indien de koper niet tijdig betaalt en voorst indien hij instaat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert óf indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen kan de verkoper de leveringsplicht opschorten of de overeenkomst voor het nog niet geleverde deel door een eenvoudige mededeling annuleren onverminderd het recht op nakoming of schadevergoeding.
  • De verkoper behoudt het recht om gedurende de loop van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen en indien deze niet te genoegen wordt verschaft de levering op te schorten totdat de zekerheid is verstrekt.
  • Bestellingen worden pas in behandeling genomen wanneer de betaling is voldaan, enkele betaalmogelijkheden kunnen mogelijk voor een langere levertijd zorgen.