Terug

Klachten & retourneren

Klachten & retourneren

 • Klachten wegens onvolledige levering wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten door de koper onverwijld doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan de verkoper worden medegedeeld.
 • Bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling kunnen worden genomen kunnen garantieverplichtingen ten aanzien van die gebreken vervallen.
 • Het reclamatierecht vervalt zodra de goederen verdere bewerking, montage of in gebruik zijn genomen, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen.
 • Indien reclamaties niet in overeenstemming met het onder bovenstaand lid 1 vermelde worden ingediend, de verkoper niet in staat wordt gesteld om het materiaal m.b.t. tot de klacht/ reclamatie te onderzoeken vervalt elk recht uit hoofde van reclamatie en/ of garantie.
 • Een reclamatie geeft de koper geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel uit te stellen.
 • Elk recht van reclameren vervalt 6 maanden na ontvangst van de goederen.
 • Een koper die enige verplichtingen uit de overeenkomst gesloten met de verkoper niet nakomt verwerpt het recht tot reclameren.

Herroepingsrecht

 • Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor particuliere consumenten daar het onderdeel is van de consumentenwetgeving.
 • Aankopen met intentie tot gebruik voor zakelijke doeleinden zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.
 • De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde zonder opgave van redenen gebruik te maken van het herroepingsrecht het de bestelling te annuleren.
 • De consument dient de retourzending binnen 14 dagen te verzenden nadat de herroeping bij de verkoper kenbaar is gemaakt. Bij een artikel dat bestaat uit verschillende onderdelen geldt de dag waarop het laatste onderdeel is ontvangen.
 • De verzendkosten voor een retourzending zijn bij een herroeping op kosten van de koper/ verzender.
 • Bij beschadigingen heeft verkoper het recht kosten in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 30% van het aankoopbedrag van het artikel excl. Btw.
 • Verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde artikel onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt.
 • Tenzij verkoper aanbiedt het artikel zelf op te halen mag deze wachten met het terugbetalen tot de retourzending is ontvangen of de consument aantoont dat het artikel is teruggestuurd naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De terugbetaling door verkoper zal worden voldaan volgens hetzelfde betaalmiddel welke door de consument is gebruikt bij de aankoop van het artikel tenzij een andere overeenstemming is getroffen. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument de verkoper via het contactformulier met een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit met ordernummer en volledige NAWT gegevens.

 

Klachtenregeling Europees ODR-platform

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.