Terug

Privacy Policy

Mowrobotics Specialist vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In deze privacyverklaring beschrijft Mowrobotics Specialist (hierna: “MRS” of “wij”), in Nederland exclusief hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wanneer je solliciteert bij ons dan verwerken wij jouw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie waarmee wij een natuurlijk persoon kunnen identificeren, is een persoonsgegeven, bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres. Of deze informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd, hangt bijvoorbeeld af van of MRS beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze inzetten om een natuurlijk persoon te identificeren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners. Wanneer je gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over je vastleggen, bijvoorbeeld je interesses en communicatievoorkeuren. Hieronder volgt meer toelichting.

 

Gegevens door u aan ons verstrekt

Als je bij MRS een aankoop doet of contract afsluit, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je nodig hebben:
• naam en adres
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
• geboortedatum
• geslacht
• identiteitsbewijs
• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt MRS in het kader van een aankoop en/of contract de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
• apparaat bij ons aangekocht;
• serienummer van het apparaat;
• bouwjaar van het apparaat;
• onderhoudshistorie van het apparaat;
• andere gegevens relevant voor de betreffende geleverde dienst

 

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

Als je gebruik maakt van diensten van MRS of op een andere manier contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening, afhankelijk van het precieze gebruik, de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen worden gezien:
• Gegevens die je verstrekt bij het gebruik van ons online ticketsysteem zoals; naam, adres, contactgegevens. Hieronder vallen ook de gegevens die je aan ons doorgeeft over een mogelijk apparaat.
• Apparaten die niet door ons geleverd zijn, kunnen aan je klantgegevens gekoppeld worden. Deze koppeling kan op meerdere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld omdat je dit zelf aan ons doorgeeft. via het klantenportaal, of omdat een dealer, servicepartner dit aan ons doorgeeft.
• Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer.
• Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties bijvoorbeeld met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie ook artikel 9 van deze privacyverklaring).
• Klanttevredenheidsgegevens en gegevens over uw gebruik van onze klantenservice. Hieronder vallen ingezonden brieven en e-mails, maar ook telefoongesprekken die je met ons voert en die kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers.

 

Gegevens die wij ontvangen van bij ons aangesloten dealers, servicepartners of andere businesspartners

In sommige gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden om onze of een gezamenlijke dienstverlening mogelijk te kunnen maken. De partijen waarvan wij gegevens ontvangen zijn:
• Dealers en servicepartners: uw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer; en apparaat gegevens zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, serienummer, model, Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
  ◦ om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren,
  ◦ indien nodig te herroepen en tegemoet te komen aan jouw wensen.

 

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen/websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat MRS hun persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens door MRS vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
1. Toestemming van jou
2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
3. Wettelijke verplichting
4. Gerechtvaardigd belang van MRS of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, (IT-) beveiliging, preventie van fraude of andere criminele activiteiten, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

 

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

MRS gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:
• Om je onze diensten en producten te kunnen leveren, inclusief het afhandelen van bestellingen, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2].
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken, het vervullen van garantieverplichtingen of productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners.
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met jou inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen MRS, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld om proactief contact met jou op te nemen in het kader van apparaat gebreken/storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 4].
• Om je te informeren over onze producten en diensten kunnen wij je via verschillende media benaderen met aanbiedingen, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om jezelf hiervoor af te melden door bezwaar te maken of jouw toestemming in te trekken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen. Wij proberen onze communicatie op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens valt ook hieronder en doen wij alleen op basis van jouw toestemming. [grondslag: 1, 2 of 4].
• Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk jouw gegevens, bijvoorbeeld voor marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken. Hierbij gebruiken wij zo min mogelijk jouw persoonsgegevens en werken zoveel mogelijk met niet herleidbare gegevens. Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om bijvoorbeeld trends te ontdekken om daar producten of diensten mee te kunnen verbeteren valt ook hieronder. Bij deze evenementen wordt alleen gewerkt met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover wettelijk toegestaan en waar noodzakelijk vragen wij om jouw toestemming. [grondslag: 1 of 4].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3 of 4].

 

Delen met derden

MRS deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:
• Onze leveranciers bij garantie aanvragen, waarbij het van belang is inzage te geven om te komen tot een goede dienstverlening. Hierbij enkel de noodzakelijke gegevens. [grondslag: 2].
• Transporteurs of servicepartners uit het distributienetwerk van MRS. Hierbij worden jouw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een product t.b.v. service of andere dienst. [grondslag: 2].
• Derden die voor MRS advertenties verzorgen. Hierbij worden jouw contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) in gehashte vorm (pseudoniem, niet direct naar jou herleidbaar) verwerkt en verstrekt aan deze partijen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze verstrekking vindt alleen plaats om doelgericht te kunnen adverteren, bijvoorbeeld via sociale media platformen of zoekmachines. [grondslag: 4].
• Derden gelieerd aan MRS kunnen wij cookies van onze websites verstrekken om de inhoud van communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen op hun eigen websites [grondslag: 1].
• Derden als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3].
• Derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden of van strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen in deze gevallen persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3 of 4].

MRS gebruikt diensten van derden die kunnen fungeren als 'verwerkers', bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners ontvangen persoonsgegevens uitsluitend om te verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van MRS.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dit nodig is, bijvoorbeeld zo lang als u klant bent of interesse blijft tonen in de diensten van MRS. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende termijnen:

• Gegevens die wij verwerken voor marketing- en verkoopdoeleinden bewaren wij twee jaar nadat een transactie met ons is afgehandeld. Bijvoorbeeld een aankoop in de webshop of de beëindiging van een contractdienst zoals een verlengde verzekering.
• Gegevens die wij verwerken wanneer u contact hebt met onze klantenservice bewaren wij zolang je klant bent of tot uiterlijk twee jaar tot na het laatste contactmoment. Hier geldt een uitzondering voor telefoongesprekken die eventueel worden opgenomen voor trainingsdoeleinden; deze worden uiterlijk na een periode van 30 dagen verwijderd. Ook voor gegevens die te maken hebben met klachten kan een uitzondering gemaakt worden; deze worden maximaal vijf jaar bewaard na het afhandelen van de klacht.
• Gegevens over websitebezoeken die met behulp van cookies zijn verkregen, worden zo kort mogelijk bewaard met een maximale periode van twee jaar. Zie voor meer informatie ons cookie statement.
• Financiële/fiscale gegevens die nodig zijn voor het opmaken van bijvoorbeeld facturen, contracten of interne rapportages bewaren wij minimaal zeven jaar op basis van wettelijke verplichtingen.

 

In kaart brengen websitebezoek en e-mail klikgedrag

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te bieden.
Wanneer je geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven dan kunnen deze e-mails bijvoorbeeld voorzien zijn van webbakens, ook wel pixels genoemd. Met behulp van deze pixels kunnen wij bijvoorbeeld meten of en wanneer je onze e-mail hebt geopend, met welke browser in welk voorkeurstaal dit is gebeurd, kunnen wij (delen van) het IP-adres van uw apparaat zien en is voor ons inzichtelijk op welke links u eventueel geklikt hebt. Wanneer je wel onze nieuwsbrief wenst te ontvangen maar niet wenst dat deze analyses door ons worden uitgevoerd, dan kun u hierop bezwaar maken via onze klantenservice (“recht om bezwaar te maken tegen direct marketing”). Zie voor meer informatie over uw rechten artikel 10 van deze privacyverklaring.
Als je geen cookies of verstrekking daarvan aan derden wenst, kunt u dit weigeren door op onze websites de cookie instellingen te wijzigen.

 

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
• het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;
• het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van MRS of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Voor het indienen van uw verzoek om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. MRS spant zich zo goed mogelijk in om binnen de wettelijke termijnen te reageren op jouw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunne­­n wij buiten behandeling laten. Om zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als wij dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.
Bij jouw verzoek tot verwijdering van gegevens wissen wij waar mogelijk jouw gegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij hebben gebruikt voor:
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met jou inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen MRS, dealers en servicepartners.
• Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk jouw gegevens. Denk daarbij aan het uitvoeren van marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken.
• Om je te informeren over onze producten en diensten kunnen wij u via verschillende media benaderen met aanbiedingen, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie.

Sommige persoonsgegevens wissen wij niet omdat deze noodzakelijk zijn voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Dit betreft jouw gegevens die verwerkt zijn voor administratieve doeleinden waarop bijvoorbeeld fiscale wetgeving van toepassing is. Hierbij kun je denken aan de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van contracten of facturen, dit dienen wij minimaal 7 jaar te bewaren.

 

Beveiliging en bescherming van gegevens

MRS past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. MRS heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen en industriestandaards.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Mowrobotics Specialist
Sint Walburg 28
6671 AS Zetten
+31 (0)488 429 054

 

Uiteraard kan er ook gebruik gemaakt worden van ons contactformulier; Neem contact met ons op | Mowrobotics Specialist in Zetten - Mowrobotics (webshopapp.com)

 

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2023.